VISIE EN MISSIE

MSC heeft tot doelstelling de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen met een migratieachtergrond te stimuleren en te ondersteunen, waarbij prioritaire aandacht wordt geschonken aan kinderen en jongeren.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het opzetten van laagdrempelige activiteiten die tegemoet komen aan de noden en behoeftes van de verschillende doelgroepen, zoals sportieve, culturele, educatieve, informatieve, recreatieve en vormende activiteiten. Er worden verschillende methodieken ontwikkeld die de ondersteuning van de positieve identiteitsontwikkeling van jongeren met een migratieachtergrond beogen en bijgevolg hun actief burgerschap bevorderen.

MSC beschikt eveneens over een jeugdhuis waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en kunnen experimenteren.
MSC beoogt eveneens het samenleven in een superdiverse maatschappij te stimuleren waarbij nadruk wordt gelegd op ontmoeting en dialoog. Samen met haar vrijwilligers bouwt MSC aan een sterke positie van jongeren en hun initiatieven in een open, solidaire en sociale samenleving.

Tot de concrete activiteiten behoren onder meer alle activiteiten die de empowerment en belangenbehartiging van de doelgroep nastreven, overleg met sociaal-culturele organisaties en jeugdwerkorganisaties, overleg met de overheid en met derden, vertegenwoordiging in de geëigende structuren, organiseren van vorming en opleiding, de realisatie van publicaties en het onderhouden van internationale contacten.

MSC is actief op 4 verschillende domeinen namelijk sport, jeugd, cultuur en onderwijs. De medewerkers verdiepen zich in het jeugdwerkveld en volgen vormingen rond het werken met vrijwilligers, talenten van jongeren ontdekken, ondersteunen en inzetten, leidinggeven,..

Aangezien we voornamelijk werken met jongeren met een migratieachtergrond en moslimjongeren, blijven we consequent expertise ontwikkelen rond deze doelgroep en rond thema’s die te maken hebben met diversiteit. Ook de expertiseontwikkeling rond radicalisering krijgt de nodige ruimte binnen MSC (opvolgen van actualiteit, exploreren van onderzoeken, informatie verzamelen, netwerken, opbouwen van deskundigen rond dit thema,…).